top of page

פעילותינו כוללת

  • ניהול התביעה במלואה. לראות כבר מההתחלה את הסוף הנכון כשמתרחש ארוע נזק לרכוש, חשוב לנהל את הנזק ולהבין איך הכל התחיל, אבל יותר חשוב לראות את הסוף הנכון כבר מהרגע הראשון עבור הלקוח. 

  • להשתתף בפגישות ודיונים עם נציגי המבטח לרבות מסירת מידע ונתונים לכל הגורמים מטעם חברת הביטוח. 

  • הפעלת מומחים מטעם המבוטח במידת הצורך.

  • הכנת דרישה כספית והגשתה  שכוללת איסוף מסמכים רלוונטיים, דוחות מומחים, דוחות מעבדה ועוד. 

  • ביצוע ניהול משא ומתן עם שמאי הביטוח , בתאום עם המבוטח.

  • מתן עדות מומחה בבתי משפט.

bottom of page