top of page
עוד עלינו

חברת עזר ושות' הוקמה על מנת לתת מענה לצורך של מבוטח, בעת אירוע נזק. אנו מתמחים בליווי וניהול הליך שיקום העסק והחזרתו לפעילות מלאה בצורה יעילה, מהירה ללא הפרעה לרבות גיבוש נתיב הטיפול הנזק והדרישה הכספית מהמבטח. שירותינו מתנהל באופן מקצועי ובלתי אמצעי מול נציגים שמאים ומומחי של חברת הביטוח.

המומחים של חברתנו מסייעים למבוטח בכל הקשור בהגדרת הנזק בכפוף לכיסוי בפוליסת הביטוח הקיימת, לרבות סיוע ויעוץ לדרכים בשיקום הנזקים, הגדרת סכום הפיצוי הנדרש ובהתנהלות השוטפת מול נציגי המבטחת ומומחיה. במקרה של מחלוקות ופערים מהותיים, אנו מסייעים בתהליך הגישור במטרה להביא לסילוק מהיר ויעיל של התביעה ולהימנע מהתדיינויות משפטיות מיותרות הכרוכות בזמן והוצאות רבות.


מומחינו הנם חלוצים בתחום הייצוג הפרטי ומייצגים לקוחות ומבטחים משנת 1993. מומחינו מנוסים בניהול תביעות ביטוח מורכבות וגדולות של מבוטחים בכל ענפי המשק, וכן בליווי בשיקום מלא ומהיר של הנזק הפיזי והנזק הכספי שנגרם כתוצאה ממקרה הביטוח ואובדן ההכנסה הכרוכה באירוע.


בחברה, צוות שמאים ומומחים מיומן, בעל ידע רב תחומי, בניהול הליך השיקום של הנזק בדיקתו והערכתו ושירותינו נעשה תוך ושמירה מלאה על האינטרסים של המבוטח בניהול התביעה והאירוע.


באמצעותנו, יכול המבוטח להמשיך ולטפל בענייניו השוטפים, לפעול על מנת לשמור על מערך לקוחותיו וספקיו מבלי שיופרע על ידי הצורך לטפל בתביעה וכל הנטל של ניהול התביעה מועבר לידנו.

הפעילות של חברתנו, הינה בעלת ערך לסוכן הביטוח גם כן, אשר נותן מענה מקצועי ומהימן בגיבוש התביעה וניהולה מול חברת הביטוח.

 

חברתנו וכל המומחים מטעמה פועלים אך ורק עבור הלקוחות ואינם קשורים בשום דרך, ישירה או עקיפה, עם חברות הביטוח.

  

bottom of page