top of page

מה זה שמאי פרטי?

אנו כאן כדי לדאוג לאינטרסים שלך לאורך כל תהליך הנזק.

בניגוד לשמאי מטעם המבטח, משימתינו הנה להיות זמין עבורך ולראות את טובתך בלבד.

אנו פועלים כדי לקבל תגמולי הביטוח מלאים והולמים על כל רכיבי פוליסת הביטוח.

שמאי של חברת הביטוח

חברות הביטוח פועלת בשיתוף פעולה עם שמאי רכוש אלמנטריים והם אלה שמבצעים עבור המבטח את הערכת גובה הנזק. השמאי מטעם המבטח קובע את שאלת הכיסוי ביטוחי ומחליט האם קיים כיסוי למבוטח.

השמאי בודק את הנזק והאירוע על פי התנאים המפורטים בפוליסה, ומשימתו להעביר בסוף הבדיקה, חוות דעת מפורטת למבטח לפי ראות עיניו. ​

למה צריך שמאי פרטי?

כאן מתעוררת שאלה מהותית אצל רבים, האם השמאי שמועסק מטעם המבטח, יבצע את עבודתו על הצד האובייקטיבי? 

הדבר דומה לייצוג משפטי צד אחד מגיע למשפט עם עורך דין והשני מגיע ללא יעוץ משפטי. אנו כאן כדי לשמור על אינטרס שלך כלקוח וללוות את האירוע והנזק באופן מקצועי ואמין של שמאי פרטי מטעמתך. 

חשיבות של השמאי הפרטי

חשוב הוא שגובה הפיצוי (תגמולי ביטוח) תלוי בעיקר בשמאי שנשלח על ידי הגורם שמעסיק אותו המבטח!

לפיכך השמאי הפרטי, תפקידו לראות את כל מכלול העובדות, לתת את הפרשנות לצד הלקוח ולשמור על האינטרסים של המבוטח ובשמו ועבורו הוא מנהל את התביעה מול נציגי המבטח.

עלות השמאי הפרטי 

השמאי הפרטי פועל מטעם המבוטח ולצידו לאורך כל הדרך ולכן שכר הטרחה משולם על-הלקוח. עם זאת, קיימים מקרים רבים בהם ניתן לדרוש את מלא שכרו או חלק מזה מהמבטח על פי תנאי פוליסת הביטוח.

טיפולו של השמאי הפרטי קריטית לאורך כל דרך ליווי האירוע מול המבטח, מההתחלה ועד קבלת תגמולי ביטוח בפועל.

באיזה מקרים נוכל לעזור?

נזקי רכוש לעסקים, חברות, תעשייה ורכוש עסקי, נזקי שריפה, מים, פריצה, סערת גשמים.

נזק למלאי עסקי, לציוד ומכונות ומבנים.

  • נזקי צד ג'- חבויות - מומחים בנזקים שנגרמו לרכוש של צד ג' צד שלישי פרטי או עסקי, כנגד צד ג גוף שלישי.

  • חבויות, אחריות מקצועית, אחריות מוצר.​

  • אבדן תוצאתי - נזקי אבדן רווחים שנגרמו לעסקיו של המבוטח.​

  • עבודה קבלנית - נזקי שאירעו בעת תהליכי בנייה על פי פוליסת עבודות קבלניות (עסקי ופרטי). ​

  • נזקים הנדסיים - נזקים שנגרמו לציוד הנדסי מכני הנדסי (צמ"ה).​

  • הערכות שווי פרטיות (שערוכים).

bottom of page